Poroshell 300 の仕様および価格表

Poroshell 300 SB-C18

部品番号結合相寸法(mm)粒子径(µm)説明価格
660750-902Poroshell 300SB-C182.1 x 755ナローボア124,000
661750-902Poroshell 300SB-C181.0 x 755マイクロボア125,000
821075-920Poroshell 300SB-C182.1 x 12.55ガードカートリッジ、4 個42,000
820999-901ガードハードウェアキット2.1、4.6mm内径用35,000
5185-5968Poroshell ガード、3個1.0 x 175マイクロボアガードカートリッジ、3 個62,000

 

Poroshell 300 SB-C8

部品番号結合相寸法(mm)粒子径(µm)説明価格
660750-906Poroshell 300SB-C82.1 x 755ナローボア123,000
661750-906Poroshell 300SB-C81.0 x 755マイクロボア124,000
821075-918Poroshell C8/ガードカートリッジ、4個2.1 x 12.55ガードカートリッジ、4 個42,000
820999-901ガードハードウェアキット2.1、4.6mm内径用35,000
5185-5968Poroshellガード、3個1.0 x 175マイクロボアガードカートリッジ、3 個62,000

 

Poroshell 300 SB-C3

部品番号結合相寸法(mm)粒子径(µm)説明価格
822600-909ZORBAX Poroshell 300SB-C31.0 x 305ナローボア118,000
660750-909Poroshell 300SB-C32.1 x 755ナローボア124,000
661750-909Poroshell 300SB-C31.0 x 755マイクロボア125,000
821075-924Poroshell C3/ガードカートリッジ、4個2.1 x 12.55ガードカートリッジ、4 個42,000
820999-901ガードハードウェアキット2.1、4.6mm内径用35,000
5185-5968Poroshellガード、3個1.0 x 175マイクロボアガードカートリッジ、3 個62,000

 

Poroshell 300 Extend-C18

部品番号結合相寸法(mm)粒子径(µm)説明価格
670750-902Poroshell 300Extend2.1 x 755ナローボア125,000
671750-902Poroshell 300Extend1.0 x 755マイクロボア126,000
5185-5968Poroshellガード、3個1.0 x 175マイクロボアガードカートリッジ、3 個62,000